INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH ZWIĄZANYCH Z ICH PRZETWARZANIEM

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Jurkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Omea Krzysztof Jurkiewicz z siedzibą w Kielcach, ul. Jaworskiego nr 2E, REGON 260707212, NIP 6572439533 (dalej: „Administrator”).

Jak się skontaktować z Administratorem w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do przedstawiciela. Oto jego dane kontaktowe:

imię i nazwisko: Krzysztof Jurkiewicz

adres e-mail: admin@muszkadrewniana.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora?

Twoje dane osobowe są przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, którą zamierzasz zawrzeć z Administratorem w ramach działania sklepu internetowego poprzez serwis muszkadrewniana.pl, a w szczególności w celu:

 • zarejestrowania się w sklepie internetowym lub dokonania zakupu bez rejestracji
 • zawarcia umowy sprzedaży
 • dokonania zapłaty za zamówiony towar
 • dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru na wskazany przez Ciebie adres
 • korzystania przez Ciebie ze wszelkich uprawnień konsumenckich, czyli na przykład odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja
 • dochodzenia roszczeń
 • archiwizacji (celów statystycznych)

Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. Zalogowania się w sklepie internetowym:

 • imię i nazwisko
 • login
 • hasło
 • adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w sklepie internetowym:

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy
 • numer telefonu (w celu kontaktu z kurierem)
 • adres e-mail

3. Dane podawane opcjonalnie:

 • firma
 • PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Twój rachunek bankowy prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży oraz zarejestrowania się w sklepie internetowym lub dokonania zakupu bez rejestracji. Brak podania wymaganych danych osobowych uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

Komu są udostępniane Twoje dane osobowe?

Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom, które współpracują z Administratorem w zakresie wykonania umowy sprzedaży, tj. firmom kurierskim. Ponadto Twoje dane osobowe będą w dyspozycji firmy hostingowej, która w celu ochrony danych osobowych dysponuje zabezpieczeniami najwyższej jakości.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane osobowe przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres, w jakim przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa oraz do celów statystycznym.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

Twoje prawa wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto w sklepie internetowym a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w sklepie internetowym a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta w sklepie internetowym a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: https://www.muszkadrewniana.pl/moje-konto/
[textsliders]
Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy Twoje dane są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).